Vedtægter for

Randers Badminton Klub af 2018

 • § 1: Navn og hjemsted

Klubbens navn er Randers Badminton Klub, forkortet RBK, og er hjemmehørende i Randers Kommune.

Foreningens adresse er Randers Badmintonhaller, Boghvedevej 30, 8920 Randers NV (Afdeling Nord), med yderligere spillesteder Svend Dalsgaardsvej, 8900 Randers (Afdeling Midt) og Søndermarkskolens Idrætshal, Skanderborggade 65, 8940 Randers SV (Afdeling Syd).

 • § 2: Organisation

Randers Badminton Klub skal være medlem af Badminton Danmark, der er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund og "The International Badminton Federation”. Randers Badminton Klub er desuden også medlem af DGI og de Samvirkende Idrætsklubber i Randers (SIKR).

Alle medlemmer af Randers Badminton Klub er undergivet de love og bestemmelser, som de nævnte centralforbund måtte fastsætte.

 • § 3: Formål

Det er Randers Badminton Klubs formål at skabe interesse og give mulighed for at spille badminton i Randers-området både på et højt spillemæssigt niveau og på motionsplan. Klubben skal udbyde et attraktivt badmintontilbud til alle interesserede, såvel sportsligt som socialt, med henblik på at opnå tilgang og på at fastholde flest mulige badmintonspillere på såvel elite-, ungdoms-, veteran- som motionistplan.

 • § 4: Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver, der aktivt vil arbejde for foreningens formål og som ikke er ekskluderet fra andre klubber inden for Danmarks Idræts-Forbund eller er slettet som medlem på grund af restance med betaling af kontingent. Medlemskab opnås, når kontingent er betalt.

Klubben kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der betaler et årligt kontingent, fastsat af bestyrelsen, uden at være aktiv spiller i klubben.

Medlemmer i klubben er forpligtede til at overholde klubbens vedtægter samt de af bestyrelsen og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen efter en énstemmig beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse eller formål gør det nødvendigt, at et medlem ekskluderes, rettes der en henstilling til den pågældende om at udmelde sig. Forinden bestyrelsen træffer beslutning herom, skal vedkommende have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen, mundtligt eller skriftligt. Såfremt henstillingen om udmeldelse ikke efterkommes, kan bestyrelsen vedtage eksklusion.

Et medlem, som er blevet ekskluderet, har efterfølgende mulighed for at tale sin sag på den først- kommende generalforsamling.

Eksklusionen kan jf. Badminton Danmarks love indankes for Badminton Danmarks amatør- og ordensudvalg.

 • § 5: Kontingent

Kontingent og gebyrer samt betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af den til enhver tid siddende bestyrelse under hensyntagen til klubbens økonomi.

Indmeldelse i klubben er bindende for sæsonen.

 • § 6: Generalforsamling

Generalforsamlingen er Randers Badminton Klub´s højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside og ved opslag på klubbens spillesteder.

Forslag der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden. Bestyrelsen kan supplere den skriftlige begæring med de punkter, som den finder påkrævet i forbindelse hermed og udarbejder derefter dagsorden, hvor kun de herpå anførte sager kan behandles på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Medlemmer under 15 år er stemmeberettiget ved en forælder.

Stemmeafgivelse kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal og sker ved håndsoprækning, med  mindre mindst 3 af de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer er for ændringen.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Økonomi
  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  2. Kassereren fremlægger bestyrelsens budget- og handlingsplan for den kommende sæson.
 6. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserer
  4. Valg af sekretær
  5. Valg af 1-3 menige bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revision
  1. Valg af ekstern revisor
 8. Eventuelt
 • § 7: Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af min. 5 og maks. 7 medlemmer, der

vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og menige medlemmer afgår i ulige år, medens næstformand, kasserer og sekretær afgår i lige år.

Ved den stiftende generalforsamling i 2018 skal bestyrelsen som minimum have en repræsentant fra hver af de tre gamle afdelinger (Syd, Midt og Nord).

Ved afgang i utide blandt forannævnte bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen eventuelt sig selv. Den således valgte, indtræder i den afgåedes sted, men hans valg skal godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling

Kun medlemmer eller forældre til spillere i Randers Badminton Klub, kan vælges til bestyrelsen. Dog kan der vælges et medlem til bestyrelsen, der ikke er medlem af Randers Badminton Klub.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der altid er beslutningsdygtige. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme afgørende. Næstformanden leder møderne ved formandens fravær. Bestyrelsen tager referat af sine møder.

Bestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen har desuden ret til i særlige tilfælde at udpege enkeltpersoner udenfor foreningen til varetagelse af særlige opgaver. Udvalg m.v skal være forenelige med foreningens vedtægter og bestemmelser.

 • § 8: Regnskabsår

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af et eksternt revisionsfirma og gennemgåes/godkendes på et bestyrelsesmøde i god tid inden regnskabsaflæggelse.

 • § 9: Tegningsregler

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsret til enkeltpersoner og udvalg.

Hvis klubben skal stifte gæld/kassekredit på mere end 100000kr eller købe/sælge fast ejendom vil det dog kræve en godkendelse af generalforsamlingen.

 • § 10: Gældsansvar

For den gæld, som klubben måtte stifte, hæfter hverken bestyrelse eller medlemmer personligt.

 • § 11: Fortolkning

Opstår der tvivl om disse vedtægters fortolkning er det bestyrelsens fortolkning, der er gældende, indtil spørgsmålet er forelagt på en efterfølgende ordinær generalforsamling.

 • § 12: Opløsning

Randers Badminton Klub kan kun opløses efter bestyrelsens forslag på en ordinær generalforsamling. Når på denne generalforsamling mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer har givet stemme og mindst ¾ af disse stemmer er for opløsning, er denne vedtaget. Er det nævnte antal ikke fremmødt, kan – hvis kravet fastholdes, en ny generalforsamling, indvarsles og når ¾ af de fremmødte, uden hensyn til antal, stemmer for opløsning, er denne vedtaget.

Opløses Randers Badminton Klub, tilfalder evt. midler og redskaber en forening under Randersordningen, der arbejder med Badminton.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Randers Badminton Klub af 2018 den 25. februar 2019.

 

 

Visioner for Randers Badminton Klub:

 • At være den mest attraktive badmintonklub i regionen uanset medlemmets alder, køn og niveau
 • Klubben ønsker at alt arbejde bygges på værdierne: Glæde, Udvikling, Oplevelse og Fællesskab
 • Vi vil sportsligt markere os blandt de bedste klubber i Danmark
 • Klubbens økonomi skal være solid
 • Vi ønsker at styrke arbejdet med de yngste spillere i hele Randersområdet ved at udbyde en koordineret træning lokalt i de tre afdelinger
 • Vi vil tilbyde mulighed for spilletider til motionister i alle aldre i de tre afdelinger
 • Vi vil tilbyde det lokale erhvervsliv mulighed for eksponering på spillere, i hallerne og på vores hjemmeside

Mission:

 • At etablere begyndertræning på alle tre spillesteder med en gennemgående træner, som skal skabe et miljø, der tiltrækker nye spillere.
 • Etablering af træningstilbud for turneringsspillere
 • Etablere et motionstilbud på alle tre spillesteder
 • Vi vil arbejde for at afvikle og gennemføre stævner for alle aldersgrupper og –niveauer, herunder at afvikle Kronjylland Open i samarbejde med SIF Badminton og SMIFF Badminton.
 • VI vil vægte sociale arrangementer højt